RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Fundacja Dom Modernisty z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kilińskiego 32/1, 40-062 Katowice, zwanym dalej Administratorem.

  1. Kategorie danych osobowych

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych:

– Dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON

– Dane adresowe – adres zamieszkania, siedziby/oddziału firmy

– Dane kontaktowe – numer telefonu, faxu, email

dotyczących Pani/Pana/Państwa oraz uczestniczących w projektach kulturalnych organizowanych przez naszą Fundację.

  1. Cel przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektów kulturalnych oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i mogą być udostępniane stronie trzeciej uczestniczącej w realizacji rozliczeń finansowych i merytorycznych w/w projektów.

  1. Podstawy prawne

Podstawą przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. B-c Rozporządzenia

  1. Źródło pochodzenia danych osobowych.

Powyższa informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą oraz w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. Administrator mógł pozyskać Pani/Pana/Państwa dane osobowe z zamówień, ofert handlowych, zleceń, a także z powszechnie dostępnych źródeł, między innymi Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, za pośrednictwem strony internetowej itp.

  1. Przysługujące prawa.

Posiada Pani/Pan/Państwo prawo do:

– Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych.

– Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

– Przenoszenia danych osobowych

– Wniesienia skargi do organu nadzorczego

– Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. E Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

  1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

Pani/Pana/Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzecich